Alojas administrācija

Par Salacas tilta remontu Salacgrīvā

Limbažu novada pašvaldības 29. jūlija sēdē pieņemts lēmums par tilta pār Salacu a/c A01 Rīga – Ainaži 91,20 km būvprojekta izstrādei nepieciešamo finansējumu.               

Limbažu novada pašvaldības iestāde Salacgrīvas administrācija plāno veikt tilta pār Salacu, autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km, kas ir iekļauts valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) maršrutā, būvprojekta izstrādi.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 39.punktu un pašvaldībai piederošā augstāk minētā tilta slikto tehnisko stāvokli, kura dēļ, nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus braukšanas apstākļus, Limbažu novada pašvaldības iestāde Salacgrīvas administrācija lūdz Satiksmes ministrijas līdzfinansējumu tilta pār Salacu autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km būvprojekta izstrādei.

Kopējās būvprojekta izstrādes izmaksas EUR 185 213,80 (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīspadsmit  euro un 80 centi), no tiem pašvaldības finansējums 30% no kopējām būvprojekta izstrādes izmaksām jeb EUR 55 564,14 (piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 14 centi). Būvprojekta izstrādes gaitā paredzēts izstrādāt tehniskos risinājumus jauna tilta būvniecībai, nodrošinot tilta nestspējas atbilstību Eiropas standarta (LVS EN 1991-2 Iedarbes uz konstrukcijām 2.daļa Satiksmes slodzes tiltiem) noteiktajām slodzēm.

Limbažu novada pašvaldības iestāde Salacgrīvas administrācija iecerējusi būvprojekta izstrādes realizāciju uzsākt 2021. gadā un pabeigt 2022. gada beigās.

Pašvaldības atbildīgā amatpersona par projekta īstenošanu – Kristaps Ēdolfs, Salacgrīvas administrācijas Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists.

Sagatavoja:
Ilga Tiesnese