Alojas administrācija

Apstiprināts Alojas administrācijas nolikums

29. jūlija Limbažu novada domes sēdē tika apstiprināts Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas nolikums.

Alojas administrācija veic šādus uzdevumus:

 • sagatavo priekšlikumus jautājumu izskatīšanai Domes sēdēs;
  • atbilstoši kompetencei sagatavo atzinumus par Domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojektiem;
  • nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi;
  • nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un Saistošajiem noteikumiem;
  • plāno un organizē nepieciešamās dokumentācijas izstrādi Alojas administrācijas iepirkumiem;
  • nodrošina apmeklētāju pieņemšanu, kā arī pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no privātpersonām un atbilstoši kompetencei sagatavo uz tiem atbildes vai atbilžu projektus;
  • vai Alojas administrācijas vadītāja uzdevumā sagatavo atbildes uz  tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;
  • slēdz līgumus, izdod administratīvos aktus un izstrādā citus dokumentus, saskaņā ar šo nolikumu vai  saskaņā ar Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora pilnvarojumu;
  • nodrošina Pašvaldības kompetencē esošo izziņu un atļauju izsniegšanu;
  • nodrošina Alojas administrācijas finanšu resursu plānošanu, uzskaiti un vadību;
  • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
  • nodrošina Alojas administrācijas pārziņā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti;
  • nodrošina Alojas Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbību;
  • organizē Alojas administrācijas pārziņā esošo mantas apsaimniekošanu un teritorijas labiekārtošanu;
  • organizē būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu;
  • realizē un koordinē vietējos un starptautiskos projektus, kas tiek īstenoti Limbažu novada Alojas pilsētas, Alojas pagasta, Staiceles pilsētas, Staiceles pagasta,  Braslavas pagasta un Brīvzemnieku pagasta teritorijās;
  • organizē pašvaldības funkciju izpildi izglītības jomā;
  • nodrošina dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības ievērošanu;
  • kontrolē reklāmu, aizkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Limbažu novada Alojas pilsētas, Alojas pagasta, Staiceles pilsētas, Staiceles pagasta,  Braslavas pagasta un Brīvzemnieku pagasta teritorijās;
  • organizē tirdzniecības atļauju izsniegšanu Limbažu novada Alojas pilsētas, Alojas pagasta, Staiceles pilsētas, Staiceles pagasta,  Braslavas pagasta un Brīvzemnieku pagasta teritorijās;
  • veic citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora un Alojas administrācijas vadītāja rīkojumiem.

Alojas administrācija sastāv no sekojošām struktūrvienībām:

 • Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
  • Attīstības nodaļa;
  • Administrācijas un personālvadības nodaļa;
  • Saimnieciskās darbības nodaļa;
  • Izglītības, kultūras un sporta nodaļa;
  • Alojas pilsētas un pagasta pārvalde;
  • Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde;
  • Braslavas pagasta pārvalde;
  • Brīvzemnieku pagasta pārvalde.

Ar Alojas administrācijas nolikumu aicinām iepazīties, lasot šo dokumentu – Alojas administrācijas nolikums.