Aloja

Apstiprināti projekta grozījumi projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā”, Nr. 9.3.1.1/19/I/021

12.08.2021. Labklājības ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu, līdz ar to 18.08.2021. tika parakstīti Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/021 grozījumi Nr. 3 starp Limbažu novada Alojas administrāciju un Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru (CFLA) par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr.9.3.1.1/19/I/021 īstenošanai.

Vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/021 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu sākotnēji paredzēja, ka projektā ir iekļauta tikai apkures krāsns iekārtas uzstādīšana. Projekta īstenošanas gaitā ir secināts, ka nepieciešami daudz lielāki būvdarbi, ir pilnībā jāpārprojektē un jāmaina siltumtrases, jāuzstāda jauni siltummezgli, granulu tvertnes, pneimatiskās granulu padeves sistēmas, automātiskās vadības sistēma, dūmgāzu apstrādes sistēma uc. Līdz ar to Alojas administrācija ir papildinājusi Vienošanos ar jaunu darbību “Jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide”. Plānotā infrastruktūra – centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide ar siltumtrasi, siltummezgliem un siltumavotu granulām Vīķos ir nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, lai nodrošinātu apkuri grupu dzīvokļiem un dienas aprūpes centram.

Vienošanās grozījumi stājušies spēkā ar 24.04.2021., tas ir, ar brīdi, kad vienošanās grozījumi tika iesniegti CFLA e-vidē KP VIS.

Līdz ar to:

 1. Projekta kopējie izdevumi: 1 529 184,06 EUR (viens miljons pieci simti divdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri eiro un 06 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 362 970,90 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro un 90 centi):
  1. 1. Atbalsta summa: 61,62 % no Attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 839 921,38 EUR (astoņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit viens eiro un 38 centi), no tās:
   1. 1.1. ERAF finansējums: 50,93 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 694 118,47 EUR (seši simti deviņdesmit četri Tūkstoši viens simts astoņpadsmit eiro un 47 centi);
   1. 1. 2. valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 2,41 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 32 835,80 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci eiro un 80 centi);
   1. 1.3. valsts budžeta finansējums: 8,29 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 112 967,11 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi eiro un 11 centi);
  1. 2. pašvaldības finansējums: 38,38 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 523 049,52 EUR (pieci simti divdesmit trīs tūkstoši četrdesmit deviņi eiro un 52 centi).
 2. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 166 213,16 EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši divi simti trīspadsmit eiro un 16 centi), t.i. pašvaldības finansējums 166 213,16 EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši divi simti trīspadsmit eiro un 16 centi).

Informāciju sagatavoja Alojas administrācijas attīstības nodaļas vadītāja J. Mošura
Fotogrāfijām ilustratīva nozīme