Alojas administrācija

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa XI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2021.gada 26.decembra – 2022.gada 26.janvārim.

Projekta konkursa XI kārtā pieejams finansējums 464 661,12 EUR

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 278796,67 EUR

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 185864,45 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS)  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Cēsu  novads, LV-4152, kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv.

Vairāk informācijas – http://brasla.lv/blog/post/izsludinata-leader-projektu-konkursa-xi-karta-uznemejdarbibas-atbalstam.