Alojas administrācija

ZAAO: galvenokārt investēts pakalpojumu kvalitātē un pieejamības sekmēšanā iedzīvotājiem

zaao_cilvekam_logoLai veicinātu 28 pašvaldību un to iedzīvotāju apmierinātību ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu reģionā, arī pērn SIA “ZAAO” (ZAAO) ieguldīja investīcijas jaunās pārvaldības tehnoloģijās, infrastruktūras attīstībā un iedzīvotāju izglītošanā. Tādējādi kopā ar pašvaldībām 2014.gadā veikts nozīmīgs darbs pie ērtākas, pieejamākas un videi draudzīgākas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas.

 

2014.gadā ZAAO bija vienīgais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā, kam, saņemot Ilgtspējas indeksa Sudraba godalgu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pasniedza speciālo balvu „Reģiona spēks” par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un reģiona attīstībā.

 

Izmantojot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, aizvadītajā gadā ZAAO pilnveidojis loģistikas sistēmu, kas atbild par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma plānošanu, organizēšanu un sniegšanu. Ar jauno tehnoloģiju un maršrutu optimizācijas palīdzību turpmāk tiks samazināta ietekme uz vidi, jo būs mazāk noslogoti ceļi, kā arī izplūdes gāzes mazāk nonāks gaisā.

 

Pērn lielākā daļa uzņēmuma peļņas novirzīta iedzīvotāju ērtībām svarīgiem infrastruktūras pilnveidošanas projektiem. Turpināta pazemes atkritumu konteineru laukumu izbūve daudzdzīvokļu māju kvartālos Valmierā, Cēsīs un Limbažos. Līdz ar to šobrīd izveidoti vairāk nekā 20 laukumi, bet šogad plānots projektēt jaunus pazemes konteineru laukumus Cēsīs, Valmierā, Krimuldā un Smiltenē. Būtiski, ka pazemes konteineri ir ietilpīgāki par metāla un plastmasas virszemes konteineriem, līdz ar to retāk tukšojami, mazāk noslogojot iekšpagalmu ceļus. Turklāt šajos konteineros ir vēss mikroklimats, kas mazina nepatīkamu smaku veidošanos.

 

Tāpat ir attīstīta otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu nodošanas infrastruktūra. 2014.gadā atvērti 2 jauni EKO laukumi Apē un Krimuldā. Būtiski, ka iedzīvotāji, kuri iesaistās izlietota iepakojuma un citu pārstrādei derīgu materiālu nodošanā, samazina savus izdevumus par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, jo tā saucamos šķirotos atkritumus ir iespēja nodot bez maksas. Izmantojot EKO laukumus var saņemt arī atlaižu karti, kura nodrošina atlaidi sadzīves atkritumu rēķinam. Šā gada sākumā uzsākta darbu plānošana, lai 2015.gadā EKO laukuma atvēršanas svētkus varētu svinēt Raunas novada iedzīvotāji.

 

Savukārt, lai sekmētu iedzīvotāju videi draudzīgu rīcību, nepieļaujot nelegālu atkritumu izmešanu apkārtējā vidē, uzsākts un turpinās darbs pie tiešsaistes līgumu datu bāzes izveides. Šo informāciju izmantos ZAAO darbības teritorijas pašvaldību policisti, kontrolējot pašvaldību saistošo noteikumu izpildi, proti, lai katrai mājsaimniecībai būtu noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu.

 

Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) „Daibe” pilnveidota infiltrāta attīrīšanas iekārtu veikstspēja. Šobrīd RAAC „Daibe” notiek pirmās atkritumu krātuves rekultivācijas darbi, pārklājot to ar māla kārtu. 2015.gadā prioritāte ir otrreiz izmantojamo materiālu pāršķirošanas līnijas darbības uzlabošanai, cenšoties piesaistīt ārējo finansējumu.

 

2014.gadā ZAAO radis iespēju konsultācijas atkritumu apsaimniekošanas jautājumus sniegt iespējami tuvu klientu dzīvesvietām. Vairāki EKO laukumi pārveidoti par EKO laukumiem – birojiem. Šobrīd jaunu atkritumu apsaimniekošanas līgumu noslēgšana, izmaiņu veikšana atkritumu izvešanas grafikos, dažādu maisu veidu pieteikumi un konsultācijas ir pieejamas Valmierā, Cēsīs, Limbažos, Saulkrastos, Balvos, Smiltenē, Valkā un Apē. Nemainīgi visi klienti var ietaupīt savu laiku, saziņu ar ZAAO veicot telefoniski, e-pastā vai elektroniskajā klientu sistēmā uzņēmuma mājas lapā.

 

Papildus pamatdarbībai, uzņēmums ar dažādām aktivitātēm un kampaņām veicinājis sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Līdz šim strādāts vairāk ar skolas vecuma bērniem, bet par nākamā darbības perioda prioritāti noteikta sadarbība ar pēc iespējas dažādām interešu grupām, tostarp, jauniešiem, pieaugušajiem.

 

ZAAO idejas un to ieviešanu pagājušajā gadā atzinīgi novērtējuši ārvalstu atkritumu apsaimniekotāji, pēc pieredzes vērsušās atsevišķas Latvijas pašvaldības. Veiksmīgi notikusi arī integrētās vadības sistēmas pārsertifikācija. ZAAO vadībai ļoti būtiskas ir klientu domas, tāpēc šobrīd tiek apkopoti ikgadējās klientu aptaujas sniegtie ieteikumi turpmākai pakalpojumu attīstībai, kuru nav daudz, jo vairāk nekā 80% no aptaujas dalībniekiem sadarbību ar uzņēmumu vērtē kā labu.

 

Sagatavoja Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste