Aloja

Metodiskais seminārs „Skolotāju radošo ideju krātuve”

Pavasara brīvlaikā Alojas Ausekļa vidusskolā uz metodisko semināru pulcējās novada skolotāji. Semināra galvenais mērķis bija dalīšanās pieredzē ar materiāliem un idejām, kuras skolotāji izmanto gan savās mācību priekšmetu, gan klases audzinātāja stundās. Jāuzsver, ka šis bija pirmais šāda veida seminārs mūsu novadā.

 

Seminārā tēmas tika piedāvātas četros tematiskajos blokos: didaktiskās spēles mācību procesa dažādošanai, IKT efektīvs pielietojums mācību procesā, radoši risinājumi klases audzinātāja darbā un citi mācību satura un metodikas aspekti. Seminārā uzstājās 13 skolotāji, iepazīstinot kolēģus ar 15 dažādām tēmām visos tematiskajos blokus.

 

Alda Ķēniņa (Alojas Ausekļa vsk.) prezentēja materiālu dabaszinībās, kuru iespējams izmantot gan konkursā, gan zināšanu pārbaudei. Antra Rudzīte (Staiceles vsk.) kolēģus iepazīstināja ar to, kā apaļā galda diskusijas metode tiek izmantota trīs paaudžu sarunā par grāmatas un lasīšanas nozīmi. Ludmila Vējiņa (Ozolmuižas psk.) semināram bija sagatavojusi divus materiālus – frazeoloģismu izmantošana krievu valodas stundās un klases audzinātāja stunda „Viena diena armijā”. Sarmīte Mangulsone (Alojas Ausekļa vsk.) klātesošos iepazīstināja  gan ar pašas, gan skolēnu veidotajām  didaktiskajām spēlēm matemātikā un fizikā. Māra Meinarda (Ozolmuižas psk.) prezentēja spēli „LOTO” Latvijas un pasaules vēsturē, bet Iveta Apsīte (Staiceles vsk.) dalījās pieredzē par pētniecisko darbu vēstures pulciņā. Sarmīte Rozīte (Alojas Ausekļa vsk.) atsauca atmiņā ziemu, parādot, kā pašu rokām pagatavot egles rotājumu – sniegavīru, kā šī rotājuma ideju izmantot arī citos svētkos. Vija Kārkliņa (Alojas Ausekļa vsk.) un Inese Mētriņa(Alojas Ausekļa vsk.) prezentēja tēmu „Krāsas” mājturībā un vizuālajā mākslā, bet Inatra Vaļicka (Alojas Ausekļa vsk.) demonstrēja didaktisko spēli vizuālajā mākslā „Līnija”. Inatra arī dalījās pieredzē par klases audzinātāja stundu „Piederības apzināšanās savai valstij”. Līga Kokina (Alojas Ausekļa vsk.) iepazīstināja ar stundu sociālajās zinībās „Rīcība un sekas”, Maija Bašena (Alojas Ausekļa vsk.) rādīja, kā klases audzinātāja stundā apgūt drošības noteikumus, bet Aija Kalnmača (Alojas Ausekļa vsk.) prezentēja klases audzinātāja stundu „Vai tu pazīsti savu Latviju?”.

 

Semināra noslēgumā skolotāji saņēma apliecinājumu par dalību metodiskajā seminārā, kas ir kā pierādījums skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei, un gardus suvenīrus no Alojas novada domes.

 

Paldies skolotājiem par dalīšanos pieredzē! Paldies skolotājiem, kurus bija ieinteresējis šis seminārs kā klausītājus!

 

Ceru, ka katrs šajā seminārā ieguva vismaz vienu ideju savam darbam, vismaz vienu ideju, ko pastāstīt kolēģiem, kuri nebija klāt, un vismaz vienu ideju radošai idejai, lai uzstātos nākošajā šādā seminārā.

 

Ilze Kapmale,

Izglītības darba speciāliste

Zanes Šlendakas foto