Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskola lepojas ar saviem skolēniem un skolotājiem

Alojas novadā izglītība piedzīvo pārmaiņu laikus. To nosaka nepieciešamība kaut ko mainīt, lai varētu uzlabot izglītības kvalitāti, kas atbilstu mūsdienu prasībām. Tā kā novadā skolēnu skaits ir neliels, ar tendenci samazināties, tad stratēģiskā plānošana ir ļoti atbildīgs un profesionāls darbs. Lai to izdarītu, nepieciešams izvērtēt esošo, kas dotu pamatu jaunajām pārmaiņām izglītībā – kvalitatīva pirmsskola, spēcīga pamatskola un uz vērtībām balstīta vidusskola.

 

Alojas Ausekļa vidusskolā šis mācību gads ir bijis grūts un atbildīgs. Mācības sāka 219 skolēni. Mainījusies skolas vadība. Notikusi akreditācija.  Skolai pievienota pirmsskolas izglītības programma Puikulē (reorganizētajā Puikules pamatskolas vietā). Šajā mācību gadā ieviesta jauna speciālā programma, kuras ietvaros izveidota sistēma, kas strādā pie atbalsta pasākumiem skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Šajā programmā jau mācās deviņi bērni, kuru atbalstam mācībās tiek piesaistīti palīgskolotāji, logopēds un psihologs. Programma sevi attaisnojusi, skolēniem ļaujot saņemt papildus palīdzību mācībās – tiek garantēta individuāla un atbalstoša pieeja, kas sekmē bērna attīstību sākumskolā un pamatskolā.

 

Skolā daudz darīts vērtību audzināšanas jomā. Bijuši tādi pasākumi, kā Labo darbu nedēļa, Stila diena, “Apskauj skolu” diena Baltijas ceļa piemiņas pasākuma ietvaros. Projekta nedēļas ietvaros, katrā klasē ir izveidota sava valsts, ar pārvaldību un pienākumiem.  Skolas tēla un goda stiprināšana ir viens no šī mācību gada uzdevumiem. Kā tas izdevies, to apliecina skolēnu pozitīvais novērtējums – skolēnu dome tos ir atzinusi par derīgiem un interesantiem. Skolā šajā mācību gadā ir viesojušies vairāki -, tostarp dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte, nacionālā apvienības vadītājs Raivis Dzintars. Visās šajās tikšanās reizēs ir daudz runāts par mūsu tautas, valsts un katra pilsoņa svarīgākajām vērtībām – mērķtiecība, pašapziņa, mīlestība, gods par savu valsti, skolu un sevi. Lielu ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā dod Jaunsardzes darbība skolā instruktora Jāņa Voiciša vadībā. Bijuši pasākumi, izbraukumi, dažādas akcijas, kas palīdzējuši saliedēt ne tikai Alojas, bet arī Staiceles un Ozolmuižas skolu jauniešus.

 

Skolēnu pašpārvaldes darba uzlabošana bija viens no šī gada uzdevumiem. Izveidotas sešas ministrijas – zinību, sporta, kultūras, preses un sadarbības. Ministriju aktīvisti darbojās katrs savā jomā, tomēr komandas darbs līdz galam neizveidojās. Neskatoties uz neveiksmēm, skolēnu dome atzinīgi ir novērtējusi pasākumus skolā – orientēšanās sacensības, Valentīndiena, Popiela, mazās skolas akcijas. Uzdevumi nākamajam gadam – jaunas prezidenta vēlēšanas, sadarbības ministrijas darba aktualizēšana, pieredzes apmaiņa un sākumskolas pašpārvaldes darba pilnveidošana.  

 

Šogad skolā darbu sāka tehniskās jaunrades pulciņš skolotājas Sarmītes Mangulsones vadībā. Pulciņā darbojas 12 skolēni no 5.-12.klasei. Skolotājai gandarījumu sagādā tas, ka nodarbību kavētāji nav – zēni arī ārpus pulciņa nodarbību laikiem arvien biežāk uzturas fizikas kabinetā un būvē automodeļus – ar kinētiskajiem, ar saules bateriju motoriem un elektromotoriem. Pulciņš piedalījies fiziķu dienā Limbažos, Saules kausa 2015 sacensībās, kā arī zēni savus automedeļus un motorlaivas demonstrējuši novada pasākumos vietējiem iedzīvotājiem. Attīstot interesi par automedelismu, ar pašvaldības atbalstu ir iegādāts lego robotikas komplekts, ar kuru skolēniem jau būs iespējams programmēt robota darbības. Lai skolotājai un jaunajiem tehniķiem izdodas!

 

Darbs notiek pie desmitās klases mācību piedāvājuma. Desmitās klases skolēniem papildus vispārējās vidējās izglītības programmai būs iespēja apgūt uzņēmējdarbību ar iespēju veidot savus mācību uzņēmumus, programmēšanas pamatus, psiholoģiju, kulturoloģiju. Aicinām vidusskolēnus mācīties pie mums, jo skolā strādā profesionāla un pozitīva skolotāju komanda, kura ir motivēta inovācijām un jauniem izaicinājumiem. Skola atvērta pašpārvaldes – skolēnu domes iniciatīvām. Visu klašu skolēni saņem brīvpusdienas. Domāts arī par launagu pēcpusdienā, jo, apmeklējot interešu izglītības pulciņus un profesionālās ievirzes izglītības programmas, skola atvērta arī pēcpusdienā. Uz skolu var nokļūt ar novada skolēnu autobusu. Mācību periodā, kļūstot pilngadīgiem, var iegūt B kategorijas autovadītāju apliecību. Ja būs pieprasījums – arī traktorista vadītāja apliecību.  Vidusskolā var apgūt arī profesionālo izglītību komerczinībās un plānots piedāvāt profesionālās pilnveides izglītību, kādā no izvēlētajām jomām. Interešu izglītībā var darboties sporta, mūzikas, tehniskās jaunrades jomās un pašdarbībā.

 

Lepojamies ar pasākumiem, kas notikuši aizvadītajā mācību gadā – tikšanās ar dzejnieku J.Zvirgzdiņu, dzejnieci Māru Zālīti un rakstnieci Noru Ikstenu. Paldies Alojas pilsētas bibliotēkai un skolotājai Ilonai Vītolai, kas palīdzēja šos pasākumus sarīkot skolā. Skolotājas I.Vītolas ieguldījums latviešu valodas mācīšanā un kopšanā ir novērtēts ar skolēnu panākumiem valsts olimpiādē latviešu valodā, uz kuru tika sagatavotas divas skolnieces – Lana Vītola un Arta Bārda. Lana valstī ieguva 2.vietu.

 

Turpināts strādāt pie dabaszinību kabineta iekārtojuma. Šovasar tiks sakārtota laboratorijas telpa. Iegādāti mācību materiāli un kabinets aprīkots ar demonstrācijas iekārtām. Skolotāja un nākamās 10.klases audzinātāja Guna Grigorjeva mērķtiecīgi strādājusi ar skolēniem dabaszinību priekšmetos – 12.klases skolniece Laura Ozoliņa ieguva 2.vietu valstī un anatomijas konkursā “Pazīsti savu organismu”,  kurā pirmo reizi piedalījās arī 9.klases skolniece Elīza Cepurniece.

 

Šis mācību gads skolā mācībās bijis veiksmīgs. Skolēnu sekmju vidējais rādītājs ir 6,3. Pagarinātais mācību gads noteikts 11 skolēniem, kuri turpināja mācības līdz 12.jūnijam. Visi skolēni pārbaudījumus izturējuši, izņemot dažus pirmklassniekus. Par sekmības celšanu domājusi arī Alojas novada dome – no 1.marta skolēniem no 9.-12.klasei par teicamiem mēneša mācību vērtējumiem tiek maksāta stipendija 25 eur/mēnesī. Šo stipendiju saņēmuši 4 – 6 skolēni katru mēnesi. Skolēni no 5.- 8.klasei par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem gadā (vidējā atzīme virs 7,5 ballēm) saņēmuši  “Gada sasnieguma balvu”.

 

Pateicoties skolēnu spējām un zināšanām, kā arī pedagogu ieguldījumam, darbā ar talantīgajiem skolēniem, šis mācību gads Alojas Ausekļa vidusskolai ir bijis ražens arī starpnovadu, reģiona un valsts olimpiādēs, konkursos un skatēs. 25 skolēni ir guvuši godalgotu vietu vai atzinību kādā no mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem vai skatēm. Liels paldies viņu skolotājiem, vecākiem un pašiem skolēniem.

 

Ar panākumiem darbojusies uzņēmējdarbības programma. Sadarbībā ar izglītības programmu “Junior Achievement Latvija” un skolotājas Daces Vilnes palīdzību izveidoti trīs skolēnu mācību uzņēmumi. “Podainis”- uzņēmuma vadītājs 9.klases skolnieks Klāvs Elsiņš savu pirmo algu nopelnījis ar keramikas izstrādājumu pārdošanu. “Zobratiņš”, kurā darbojas Mārtiņš Elsiņs, Edgars Roļskijs un Valters Rolskijs, remontē, izgatavo un uzlabo divriteņus, kā arī uzņēmums “Rotaļu kabata” Rūda Bīviņa vadībā, kurā tiek izgatavotas koka rotaļlietas un aksesuāri. Puiši ar saviem uzņēmumiem veiksmīgi piedalījušies SMU gadatirgos Valmierā, Rīgā, kā arī savas prasmes un zināšanas uzņēmējdarbībā demonstrējuši reģionālajos un valsts konkursos. Uzņēmējdarbības programmā šogad arī iesaistījās sākumskola, piedaloties biznesa konkursā “Mana vārdnīciņa”, kurā, ar skolotājas Līgas Kokinas un ģimenes līdzdalību, panākumus guva 2.klases skolnieks Kristers Možvillo.

 

Atbalstu skolas attīstībai sniedz biedrība ”Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”. Biedrībā darbojas aktīvi vecāki, kuru vēlme uzlabot skolas mācību un fizisko vidi. Aktīvākie vecāki – Ineta Miezīte, Inga Mauriņa – Kaļva, Inga Možvillo, Didzis Irmejs, kā arī skolotājas Smaidīte Rudzīte un Ilona Vītola.  Ar vecāku iniciatīvu un projektu finansiālo atbalstu  šovasar skolā tiks renovēts āra smilšu volejbola laukums, kā arī sākts darbs pie zaļās klases iekārtošanas galda spēlēm. Plāni ir lieli, jo darāmā ir daudz – sliktā stāvoklī atrodas skolas sporta laukums, skrejceļi un vieglatlētikas punkti. Tāpat jāturpina sakopt un labiekārtot skolas pagalmus un parku.

 

Tiek izstrādāts tehniskais projekts Baltās skolas 3.stāva izbūvei internāta vajadzībām. Projekts būs, pašvaldībai jālemj par telpu pārbūvi.

 

Šogad 9.klases absolventu izlaidums pirmo reizi ir svinēts Alojas sporta hallē. Lielākā daļa viesi, vecāki un paši absolventi šo pasākumi ir atzinīgi novērtējuši, jo svinībās varēja izbaudīt brīvā, nepiespiestā un skaisti noformētā vidē. Paldies darba grupai – Aijai Homko, Antrai un Vēsmai Ozolām, Andai Bondarei, Svetlanai Možvillo, deputātiem, domes un skolas darbiniekiem, SIA “Draugu dārzs”, Alojas un Vilzēnu kultūras namiem, kas palīdzēja īstenot šo ieceri!

 

Prieks par padarīto šajā mācību gadā un skola gatava uzņemt jaunos audzēkņus. Nākamajā mācību gadā Alojā tiks atvērtas divas 1.klases.  Skola ir stipra, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību vidusskolas 10.klases skolēniem.

 

Laipni gaidīti Alojas Ausekļa vidusskolā!

 

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa