Aloja

Septembra Domes sēdē

29.septembra Domes sēdes darba kārtībā tika iekļauti 45 jautājumi, par kuriem lēma 13 deputāti.

 

Tika spriests par dažādiem izglītības jautājumiem, tostarp viena audzēkņa apmācības izmaksām, pedagogu amatalgu un amata vienību apstiprināšanu novada izglītības iestādēs. Piešķīra finanšu līdzekļus līdz 3900 EUR apmērā silto smilšu terapijas aprīkojuma iegādei Alojas Ausekļa vidusskolas un citu novada izglītības iestāžu pirmsskolas programmu audzēkņiem.

 

Ņemot vērā, ka dome īsteno Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” līdzfinansētu projektu “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala””, kura partneris ir Voleras pašvaldība Norvēģijā, tika atbalstīta iecere iesniegt projekta pieteikumu minētās programmas divpusējās sadarbības fonda pasākumam, nosakot, ka projektu pilnā apmērā finansē šis fonds.  Lēma par labu arī projekta iesniegumam Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas mērķa “Konkurētspējīga ekonomika” prioritātē “Jaunieši, kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā” ar projekta nosaukumu “LIZS (Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas) starptautiskā skolēnu uzņēmumu programma”, nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

 

Līdz ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izvietošanu Alojas novada Sociālā dienesta telpās, atbalstīja nepieciešamību iegādāties papildu mēbeles un printerus kabinetu iekārtošanai, tāpēc tika piešķirts finansējums līdz 2200 EUR apmērā nepieciešamā inventāra iegādei. Nolēma slēgt līgumu ar SIA “Limbažu ceļi” par piebraucamā ceļa būvi ūdens ņemšanas vietai Ungurpilī par kopējo summu 16 726,86 EUR. Atbalstīja grozījumu veikšanu noteikumos par Alojas novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu, papildinot noteikumus un nosakot, ka gadījumos, kad nekustamais īpašums tiek atsavināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktā kārtībā, atlikusī kompensējamā summa tiek ieskaitīta kā avansa maksājums par konkrēto nekustamo īpašumu. Lēma arī par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Alojas novadā” apstiprināšanu, kas paredz atvieglojumus atsevišķām maksātāju kategorijām.

 

Sēdē apstiprināja Alojas novada logo un saukli, pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu, noteikumus “Par Alojas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” un Alojas novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju drošības noteikumus. Tāpat lēma par konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” rezultātiem, dažādu saistošo noteikumu un to grozījumu apstiprināšanu, līgumu slēgšanu iepirkumos, zemes nomas, izsoļu, dažādu nekustamo īpašumu un citiem jautājumiem.

 

Ar pilnīgu informāciju par visiem sēdēs pieņemtajiem lēmumiem iespējams iepazīties mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes. Atgādinām, ka tur pieejami arī sēžu audio ieraksti.

 

Zane Landsmane