Aloja

Domes sēdēs oktobrī un novembrī

28.oktobra Domes sēdes ievadā izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš informēja deputātus par aizvadītā mēneša sēdē pieņemto lēmumu izpildi, pašvaldības iestāžu un domes speciālistu darbu, vakancēm un citām aktualitātēm. Atskaiti par paveikto, kā ierasts, sniedza arī domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Šoreiz sēdēs darba kārtībā tika iekļauti 42 jautājumi, par kuriem lēma 11 deputāti.

 

Sēdē apstiprināja Alojas novada mārketinga stratēģiju programmās “Iedzīvotāju piesaistes mārketings” un “Uzņēmējdarbības vides mārketings”. Plašāka informācija par šo programmu īstenošanas plānu tuvākajā laikā tiks publicēta pašvaldības mājas lapā. Tāpat apstiprināja saistošos noteikumus par Alojas novada simboliku (Alojas novada ģerboni un logo), kas nosaka tās lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu izstrādājumu izgatavošanu un lietošanu, tādējādi uzlabojot novada vizuālo tēlu un veicinot iedzīvotāju patriotismu.

 

Lēma par pašvaldības kapitālsabiedrību “Aprūpes nams “Urga”” un “Rekreācijas centrs “Vīķi”” dibināšanu. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ierosinājuma izvērtēt atbilstību Padomes Direktīvas prasībām par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un sniegt informāciju par nepieciešamajiem ūdenssaimniecības sistēmas attīstības pasākumiem, tālākās darbības attiecībā uz šiem jautājumiem mūsu novadā veica SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”. Potenciālo klientu aptaujā tika saņemtas piecas pozitīvas atbildes par gatavību parakstīt nodoma protokolu un perspektīvā pieslēgties pie jaunizbūvējamās kanalizācijas sistēmas, tāpēc Dome atbalstīja uzņēmuma ieceri paplašināt kanalizācijas sistēmas tīklu Alojas pilsētā, Baznīcas ielas rajonā, un uzdeva SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” veikt nepieciešamās darbības dokumentācijas sagatavošanai un iesnigšanai VARAM.

 

Lai sekmētu labāku sadarbību dažādās jomās un veiksmīgāk piesaistītu ES finansējumu pašvaldībām, kas atrodas abpus Latvijas un Igaunijas robežai, Rūjienas novada pašvaldība ierosinājusi noslēgt savstarpējo sadarbības līgumu. Alojas novada dome sēdē nolēma atbalstīt šīs pašvaldības ierosinājumu un pilnvarot Alojas novada domes priekšsēdētāju Valdi Bārdu noslēgt līgumu starp astoņām Igaunijas Republikas pašvaldībām un Alūksnes, Apes, Valkas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas un Salacgrīvas novadiem par sadarbību ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā.

 

Tika pieņemts lēmums atbalstīt visas Alojas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursā iesniegtās idejas, par ko vairāk aprakstīts šajā izdevumā. Apstiprināja cilvēku sarakstu, kuri, pamatojoties uz konkursa “Par Staiceles pilsētas un pagasta labāko iedzīvotāju apbalvošanu” nolikumu, izvēlēti naudas balvas apbalvojuma saņemšanai par nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, par sabiedrisko aktivitāti un izcilu devumu Staiceles pilsētas un pagasta teritorijas attīstībā. Šos iedzīvotājus, kā ikkatru gadu, apbalvoja valsts svētku svinīgajā sarīkojumā. Tāpat apstiprināja dziesmu jaunrades konkursa “Kas mēs bijām, būsim, esam” nolikumu par Atbalstītāju balvas piešķiršanas kārtību Alojas novada izglītības, kultūras un sporta darbiniekiem. 

 

Tāpat lēma par dažādu saistošo noteikumu un to grozījumu apstiprināšanu, līgumu slēgšanu iepirkumos, to uzsākšanu, zemes nomas, izsoļu, dažādu nekustamo īpašumu un citiem jautājumiem.

 

4.novembrī notika Domes ārkārtas sēde. Tajā pieņēma lēmumu veikt izmaiņas iepirkumu komisijas sastāvā, tās līdzšinējā priekšsēdētāja Māra Možvillo amatā ievēlot komisijas locekli un domes Attīstības nodaļas vadītāju Paulu Lielmani, savukārt domes projektu koordinatori Elīnu Rulli ievēlēja par komisijas locekli. Tāpat nolēma veikt iepirkumu par kokskaidu granulu piegādi Alojas novada domes iestādēm. Vēl sēdē apstiprināja Domes deputātu un novada uzņēmēju sarakstu, kurus komandēt pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu no 19. – 20.novembrim. Apstiprināja arī kustamās mantas atsavināšanas, nosacītās cenas un izsoles noteikumus par elektrolīniju aizsargjoslās izzāģētajiem kokmateriāliem Brīvzemnieku un Alojas pagastā.

 

Ar pilnīgu informāciju par visiem sēdēs pieņemtajiem lēmumiem iespējams iepazīties mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Pašvaldība – Domes sēdes

 

Zane Landsmane