Aloja

Izglītību Alojas novadā padarīt daudzveidīgu, pieejamāku un vēl kvalitatīvāku

Viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem darbiem, kas Alojas novada pašvaldībā aizsākās aizvadītajā gadā un turpinās šobrīd, ir izglītības attīstības koncepcijas 2015. – 2020.gadam izstrāde. Tās nepieciešamība saistāma ar valsts mēroga turpmākajiem plāniem izglītībā – vidējās izglītības koncentrēšanu reģionu centros, priekšatlases kritēriju noteikšanu pretendēšanai uz struktūrfondu finansējumu vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai un normatīvo aktu par minimālā skolēnu skaita noteikšanu 10.klasē. Pašvaldībai būtiski ir formulēt tieši sava novada specifikai atbilstošas rīcības optimālas un kvalitatīvas izglītības sistēmas izveidošanai. 

 

Koncepcija būtībā ir atbilde uz jautājumu, kas pašvaldībai jāizdara jau šodien, lai nesagaidītu nepatīkamus pārsteigumus nākotnē. Tās mērķis nav ietaupīt pašvaldības budžeta līdzekļus, bet saprast virzienu, kurā vēlamies attīstīt izglītības jomu novadā, izvērtējot situāciju un iespējas esošos resursus izmantot efektīvāk, nevis akli turēties pie koncepcijā ierakstītajiem vārdiem un skaitļiem. Šī plāna realizācija būs atkarīga no visu iesaistīto pušu kopīga darba.

 

Koncepcijas izstrādē analizēti un ņemti vērā vairāki būtiski rādītāji izglītības jomā novadā un katrā no izglītības iestādēm, tostarp audzēkņu sasniegumi, skolu absolventu tālākizglītības rādītāji un valsts pārbaudes darbu rezultāti. Tāpat arī demogrāfiskie dati un prognozējamais skolēnu skaits. Galvenie pamatkritēriji, plānojot novada izglītības iestāžu turpmāko attīstību, noteikti izglītības kvalitātes, pieejamības un daudzveidības paaugstināšana. Stratēģijas izstrādes laikā notikušas konsultācijas ar Rēzeknes, Ogres, Mazsalacas, Jelgavas un Madonas novadiem, Daugavpils pašvaldību, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo kultūras centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Latvijas Futbola federāciju.

 

Koncepcija paredz novadā izveidot vienotu pirmsskolas izglītības iestādi, apvienojot Alojas bērnudārzu “Auseklītis”, Alojas Ausekļa vidusskolas pārziņā esošo Puikules pirmsskolas grupu, Ozolmuižas pamatskolas un Staiceles vidusskolas pirmsskolas grupiņas, kā arī “Auseklīša” struktūrvienību Vilzēnos. Apvienotās iestādes metodiskā centra atrašanās vieta plānota Vilzēnos, bet Puikulē iecerēts attīstīt nesen atklāto Dabas estētikas studiju. Vecākus un bērnus minētās izmaiņas neapgrūtinās, jo nevienā no minētajām apdzīvotajām vietām bērnudārza grupiņas netiks slēgtas. Lai gan koncepcija paredz vienu iestādes vadītāju, komunikācijas iespējas tāpēc nebūs ierobežotas. Pieņemot jauno sistēmu ar vienotu vadību, vecākiem būs daudz vienkāršāk plānot brīvdienas un atvaļinājumus, jo iestādes darba laiki būs vieglāk pielāgojami dažādām situācijām. Tādējādi palielināsies arī pakalpojuma kvalitāte, tostarp piekļuve atbalsta personālam (logopēdam, psihologam u.c.). Speciālisti ieradīsies katrā mācību iestādē. Viņu darba plāns tiks veidots pakāpeniski, lai pakalpojumi būtu vienlīdz labi un pietiekamā apjomā pieejami visā novadā. Koncepcijas paredzēto izmaiņu rezultātā rastos iespēja arī kvalitatīvāk izvērtēt šo speciālistu veikto darbu, kā arī atbalstīt speciālistu kvalifikācijas celšanu.

 

Līdzīgi plānots reorganizēt arī novada mūzikas un mākslas skolas, saglabājot abas esošās mācību vietas gan Alojā, gan Staicelē, izveidot vienotu administrāciju. Šādu pārmaiņu rezultātā tiek sniegta iespēja palielināt kopējo audzēkņu un pedagogu kapacitāti, stiprināt novirzienus, kuriem valstī ir spēcīgas tradīcijas, piemēram, kolektīvo muzicēšanu, veidojot savu novada bērnu kori un orķestri. Jāpiebilst, ka Alojas novadā abu mūzikas un mākslas skolu audzēkņu skaits ir ļoti labs, tāpēc novadam ir svarīgi nodrošināt iespēju abu skolu spēkus apvienot, šādi sasniedzot daudz vairāk. Taču ņemot vērā iedzīvotāju iniciatīvu, 17.februārī notika mūzikas un mākslas skolu pedagogu un vecāku sapulce, kurā piedalījās VARAM, Kultūras ministrijas un pašvaldības pārstāvji. Tika uzklausīti viedokļi, argumenti un priekšlikumi, par kuriem Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 23.februārī lems deputāti.

 

Attiecībā uz vidējo izglītību, koncepcija paredz Staiceles vidusskolu ar 2018.gada 1.septembri reorganizēt par spēcīgu pamatskolu, kas saglabās tradīcijas un turpinās attīstīt sportisko virzienu, turklāt sadarbībā ar Jaunsardzi skolas piedāvājumu papildinās ar patriotisko audzināšanu, īstenojot Valsts aizsardzības mācību programmu. Līdz reorganizācijas pabeigšanai plānots noteikt pārejas periodu, lai pašreizējie vidusskolēni varētu pabeigt uzsāktās mācības, bet šoruden skolā vairs netiktu uzņemta jauna 10.klase. Alojas Ausekļa vidusskolā pilnveidos uzņēmējdarbības programmu, iesaistot tajā skolēnus jau sākot no 5.klases. Balstoties uz vietējo uzņēmēju pieprasījumu, par ko liecina Alojas un kaimiņu novados veiktās uzņēmēju aptaujas dati, līdztekus vispārējās izglītības programmai domāts par iespēju apgūt profesionālās pilnveides programmu. Pie vidusskolas Alojā paredzēts izveidot arī internātu. Savukārt Ozolmuižas pamatskolā iecerēts nodrošināt papildu atbalstu skolēniem ar dažādām mācību un sociālajām vajadzībām.

 

Šomēnes noslēgusies izglītības attīstības koncepcijas publiskā apspriešana, kur sapulcēs iedzīvotāji aktīvi diskutēja Vilzēnos, Staicelē, Alojā un Ozolmuižā. Pašvaldība saņēmusi ļoti daudz vēstuļu, kurās izteikti gan dažādi priekšlikumi, gan sūdzības un iebildumi. Pašvaldība ir patīkami pārsteigta par iedzīvotāju iniciatīvu un izsaka pateicību visiem par aktīvo līdzdalību projekta apspriešanā. Prieks, ka starp visām iesaistītajām pusēm tika veicināta konstruktīva diskusija un sarunu laikā gūtas vērtīgas idejas. Tas ļāva pilnvērtīgāk izvērtēt izglītības sistēmu.

 

Iedzīvotāju sapulcēs izteiktais apkopots protokolos. Šobrīd notiek visas saņemtās informācijas apkopošana un izvērtēšana. Pēc tam tā tiks nodota izskatīšanai deputātiem komitejas sēdē, bet lēmums par koncepciju kopumā tiks pieņemts domes sēdē 29.februārī.

 

Visa informācija par koncepciju, rīcības plāns un apspriežu protokoli pieejami mājaslapā www.aloja.lv, sadaļā Pašvaldība – Sabiedriskā apspriešana. Tur jaunnedēļ varēsiet iepazīties arī ar koncepcijas projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto viedokļu apkopojumu.

 

Sagatavoja Zane Landsmane

Alojas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste