Aloja

Alojas novada dome aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam

Alojas novada dome aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Projektu pieteikumus var iesniegt Alojas novada teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

 

Ar 2016.gada 24.marta domes sēdes lēmumu apstiprināts jaunais Alojas novada nevalstisko organizāciju projektu konkursa nolikums. Biedrības, pirms projektu pieteikumu iesniegšanas, tiek aicinātas rūpīgi iepazīties ar jauno nolikumu, jo tajā ir vairākas būtiskas izmaiņas.

 

Projektu konkursa mērķi:

  • Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana;
  • Vides aizsardzība un labiekārtošana;
  • Veselīga dzīvesveida veicināšana;
  • Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā;
  • Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana;
  • Mūžizglītības nodrošināšana;
  • Alojas novada popularizēšana.

 

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 29.aprīlis.

Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2016. gada 31.decembrim.

 

Projekta aktivitātēm jānotiek Alojas novada teritorijā un/vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Alojas novada iedzīvotājiem.

 

No pašvaldības budžeta atvēlētais finansējums šai konkursa kārtai ir 10 000 EUR. Viena projekta īstenošanai piešķir ne vairāk kā 1000 EUR. Organizācijai jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no projekta kopējās summas.

 

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Sabiedrība – Organizācijas – Nolikums, kā arī Alojas novada pašvaldības kancelejā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

 

Projekta pieteikuma oriģināli līdz 2016.gada 29.aprīļa plkst. 17.00 vienā eksemplārā jāiesniedz personiski vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Alojas novada pašvaldība, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 ar norādi “Alojas novada nevalstisko organizāciju projektu konkursam”.

 

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums