Alojas administrācija

Skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

Alojas novada dome 2017. gada 1. martā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Projekta īstenošana tika uzsākta 2017. gada martā, iesaistoties Alojas Ausekļa vidusskolai un Staiceles vidusskolai. Daļēji karjeras atbalsta pasākumi tiek īstenoti arī Ozolmuižas pamatskolā. No marta skolās strādā pedagogs karjeras konsultants Vija Kārkliņa, kuras atbildībā ir karjeras atbalsta pasākumu īstenošana.

 

2017./2018. mācību gadā plānotas dažādas aktivitātes, kas dotu iespēju skolēniem iepazīt darba pasauli, veikt pašnovērtējumu, izpētīt izglītības ieguves iespējas. Paredzēts, ka vairākām klašu grupām notiks nodarbības par sevis izzināšanu personīgās izaugsmes trenera vadībā, iepazīšanās ar inženierzinātņu iespējām un pielietojumu dzīvē, izmēģinājumi darboties ar tehnoloģiskām iekārtām. Skolēni apmeklēs informācijas dienas profesionālās izglītības iestādēs, dosies uz izstādi “Skolas – 2018”, tiksies ar dažādu jomu speciālistiem skolās un uzņēmumos.

 

Pašlaik karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns šim mācību gadam nodots saskaņošanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Paredzēto pasākumu īstenošanu plānots uzsākt oktobrī pēc saskaņojuma saņemšanas.

 

Sagatavoja Ilze Kapmale, Liāna Lilenblate-Sipko