Alojas administrācija

Apvienotās komiteju sēdes 22.04.2020.darba kārtība

1.  Par Alojas novada domes 26.03.2020. lēmuma Nr. 118 precizēšanu.

2.  Par budžeta izpildi.

3.  Par vecāku līdzfinansējuma nepiemērošanu ārkārtējās situācijas laikā.

4.  Par mācību līdzekļiem un mācību literatūrai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali 2020. gadā.

5.  Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Dienas aprūpes centra pārbūve par izglītības centru Staicelē” ekspertīzes veikšanai.

6.  Par finansējuma piešķiršanu latvāņu izplatības ierobežošanai Alojas novada pašvaldībā.

7.  Par  Braslavas parka apgaismojuma pārbūvi.

8.  Alojas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums.

9.  `Par grozījumiem Staiceles pamatskolas nolikumā.

10.  Par finansējumu AUSEKĻA dzejas izlases  “Gaismas pils ”  iegādei.

11.  Par  nekustamā īpašuma  Rīgas iela 5A-5, Alojā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu.

12.  Par  nekustamā īpašuma – Kaktiņi, Staiceles pagastā, nosacītās cenas  apstiprināšanu.

13.  Par  nekustamā īpašuma – Tilta zeme 2, Staicelē, nosacītās cenas  apstiprināšanu.

14.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā Mežbroči, Braslavas pagastā.

15.  Par nekustamā īpašuma Ozolu lauksaimniecības skola, Ozolmuižā, nomas tiesību izsoles noteikumiem.

16.  Par nekustamo īpašumu Kapkalni, Brīvzemnieku pagastā.

17.  Par nedzīvojamās ēkas – šķūņa, Ozolmuižā, nomas tiesību izsoles noteikumiem.

18.  Par zemes nomu.

19.  Par finansējuma piešķiršanu caurtekas maiņai  uz autoceļa Ceļinieki – Andriņi.

20.  Par Sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

21.  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

22.  Par mantojuma pieņemšanu.