Aloja

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa X kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana2020. gada 18.decembris- 2021. gada 18.janvāris
Sludinājuma kopsumma 266 685,38 EURIzsludināto rīcību atbalsta apmēru kopsumma.  Rīcība – 200014,03 EURRīcība – 66671,35 EUR
Projektu  īstenošanas termiņš  Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adreseBiedrība Vidzemes lauku partnerība “Brasla” Braslas iela-2, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152
KontaktinformācijaLīga Kārkliņa Tālr.nr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv
Projektu iesniegšanaProjekta iesniegumus var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Vairāk informācijas par LEADER projektu  konkursa X kārtu www.brasla.lv