Aloja

26. novembrī notikusi Alojas novada domes sēde

26. novembrī plkst. 10.00 notika Alojas novada domes sēde. Sēde notika elektroniski tiešsaistē.

Darba kārtībā:

1. Par 29.10.2020. Domes sēdes lēmumu izpildi un domes iestāžu darbu

2. Par Alojas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

3. Par Saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Alojas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

4. Par līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldības funkcijas – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada domes Būvvaldei uz laiku no 01.01.2021. līdz 31.01.2021.

5. Par Alojas novada domei piederošo Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs “Staicele”” kapitāla daļu atsavināšanu

6. Par attīstības programmas 2013. – 2021. gadam investīciju plāna aktualizēšanas uzsākšanu

7. Par SIA “Aprūpes nams “Urga”” klientu uzturēšanās izdevumu tāmes 2021.gadam apstiprināšanu

8. Par SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”” klientu uzturēšanās izmaksu 2021.gadā apstiprināšanu

9. Par SIA “Alojas veselības aprūpes centrs” klientu uzturēšanās tāmes 2021.gadā apstiprināšanu

10. Par bērnu rotaļu laukuma pārbūves darbiem Ozolmuižā

11. Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu Brīvzemnieku pagasta pārvaldes fasādes atjaunošanai un cokola siltināšanai

12. Par logu nomaiņu Brīvzemnieku pagasta kopienas centra telpām Ozolmuižā

13. Par budžeta līdzekļu pārkārtošanu Brīvzemnieku pagasta Puikules tautas nama skatuves ugunsdrošo aizskaru sistēmas iegādei

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Staiceles pamatskolai – dalībai Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātajā LEADER projektu konkursa IX. kārtā

15. Par finansējuma piešķiršanu Staiceles pagasta pārvaldes ieejas mezgla atjaunošanai Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā

16. Par finansējuma piešķiršanu gājēju celiņu uzbēršanai Alojas kapos, Miera ielā 2, Alojā un Staiceles kapos, Lielā ielā, Staicelē, Alojas novadā

17. Par pamatlīdzekļa-kafijas automāta iegādi Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vajadzībām

18. Par pamatlīdzekļa-kafijas automāta iegādi Braslavas pagasta pārvaldes vajadzībām

19. Par kafijas automāta iegādi Uzņēmējdarbības atbalsta centrs SALA vajadzībām

20. Par šaubīgo debitoru parādu norakstīšanu

21. Par papildus darbiem Vilzēnu tautas namā

22. Par sadarbības līguma par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu slēgšanu

23. Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem dzelzsbetona tiltam posmā Rēciemi – Megras 2,49 km, Staiceles pagasta, Alojas novadā

24. Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem dzelzsbetona tiltam posmā Ūciemi – Saliņas 0,604 km, Staiceles pagasta, Alojas novadā

25. Par nekustamā īpašuma Augļi, Staiceles pagastā sadalīšanu

26. Par nekustamā īpašuma Cepļu iela 5-2, Staicelē atsavināšanas uzsākšanu

27. Par telpu Rīgas ielā 5, Alojā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma zemes vienību apvienošanu

29. Par nekustamā īpašuma Pūces, Alojas pagastā sadalīšanu

30. Par nekustamā īpašuma Lielnoras, Staiceles pagastā sadalīšanu

31. Par nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 4, Alojā nomu

32. Par apbūves tiesību izsoles noteikumiem

33. Par nekustamā īpašuma Zelmeņi, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 5A 2, Alojā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Avenes, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

36. Par zemes nomu

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas dzēšanu

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu

39. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu

40. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

41. Par dzīvojamās platības piešķiršanu

42. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alojas radošais klubs “Liepale” projekta īstenošanai

43. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA Energy Solutions

44. Par grozījumiem 10.07.2020. līgumā Nr.AND/5-28-5/20/344

45. Par grozījumiem Alojas novada domes 2017.gada 21. jūnija lēmumā Nr.280 (protokols Nr.10 8#) “Par Alojas novada domes administratīvās komisijas apstiprināšanu”

46. Par Saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Alojas novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.6 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā (Posms Salaca II) Alojas novada administratīvajā teritorijā 2018.-2020. gadā”

47. Par pamatlīdzekļa – tehniskā aprīkojuma iegādi Staiceles kultūras namam

Informāciju ievietoja:

Monta Meldere