Aloja

Aktualizēs Latvijas aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar pētniekiem tuvākajos gados aktualizēs Latvijā aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, kā arī sagatavos zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai.

Šīs aktivitātes paredzētas projektā “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (LIFE FOR SPECIES), kurā līdz 2024. gada beigām Pārvalde piedalīsies kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu un projekta partneriem Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

Patlaban Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā ir iekļautas 745 sugas no dažādām grupām – ziedaugi un paparžaugi, sēnes, sūnas, ķērpji, mieturaļģes, zīdītāji, putni, bezmugurkaulnieki, abinieki, rāpuļi un zivis. To skaitā ir tādas retas un apdraudētas sugas kā Ziemeļu upespērlene, dzeltenā dzegužkurpīte, sarkānā cefalantēra, zaļā vārna un sarkanvēdera ugunskrupis, kā arī sugas, kuras Latvijā savvaļā iespējams vairs nav sastopamas, piemēram, lidvāvere un Alpu kreimule.

Spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un mikroliegumu sugas, apstiprināti pirms apmēram 20 gadiem. Kopš šī laika ir uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību,  apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses, nepieciešama zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde apdraudēto sugu definēšanai un aktualizēti normatīvie akti, kas nodrošina sugu aizsardzību.

Līdz ar to projekta laikā plānots aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām.

Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Jēkabs Dzenis stāsta, ka “projekta rezultāti ne vien palīdzēs pilnveidot sugu aizsardzības sistēmu, bet arī sniegs būtisku ieguldījumu izpratnes veidošanā par apdraudētajām savvaļas sugām, tās apdraudošajiem faktoriem un to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem”. Projektā plānots izdot atjaunoto Latvijas Sarkano grāmatu un izveidot arī tās tiešsaistes versiju interneta vietnē.

Lai plašāku publiku informētu par projekta LIFE FOR SPECIES mērķiem, uzdevumiem un iecerēm, šā gada 4. martā plkst. 11:00 notiks projekta atklāšanas seminārs tiešsaistē, ZOOM platformā. Visi interesenti aicināti pieteikties, līdz  1. martam aizpildot šo anketu: https://ej.uz/life_for_species. Uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite dalībai tiešsaistes seminārā. Detalizēta semināra programma sekos drīzumā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogramma un Valsts Reģionālās attīstības aģentūra. Projekta budžets ir 2 706 291 eiro, no tiem ES finansējums veido 55%. Norises laiks – no 2020. gada 1. decembra līdz 2024. gada 31. decembrim.

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. LIFE programma Latvijā darbojas kopš 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 50 projekti vides un klimata jomā vairāk nekā 40 miljonu eiro apmērā. 

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv