Aloja

Alojas novada pašvaldība organizē vairākas nekustamo īpašumu izsoles

  • Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 14.00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Pienenes”, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,2641 ha platībā, ar kadastra numuru 6648 006 0095. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 500,00 EUR. Nodrošinājums 50,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.
  • Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 14.30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Mazsiliņi”, Alojas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,2869 ha platībā, ar kadastra numuru 6627 002 0571. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 600,00 EUR. Nodrošinājums 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.
  • Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 15.00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Skolas iela 6-17, Alojā, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 29,9 m2 platībā, 298/8213 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un palīgēkas, ar kadastra numuru 6607 900 0251. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 000,00 EUR. Nodrošinājums 200,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.
  • Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 15.30 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Cepļu iela 5-2, Staicelē, Alojas novads, kas sastāv no dzīvokļa 49,4 m2 platībā, 4537/90067 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un zemes, ar kadastra numuru 6617 900 0085. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 100,00 EUR. Nodrošinājums 210,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.
  • Alojas novada dome 2021. gada 7. aprīlī plkst. 16.00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu –“Annas”, Braslavas pagasts, Alojas novads, kas sastāv no zemes 3,79 ha platībā, ar kadastra numuru 6644 005 0057. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 9 500,00 EUR. Nodrošinājums 950,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolēm var pieteikties līdz 2021. gada 7. aprīļa plkst. 13.30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un mājaslapā www.aloja.lv, sadaļā Attīstība – Konkursi un izsoles.