Aloja

Aicinām iesaistīties Limbažu novada Attīstības plānošanas dokumentu izstrādē!

Limbažu novada dome uzsāk jaunā apvienotā Limbažu novada Attīstības plānošanas dokumentu izstrādi teritorijai, kurā apvienoti bijušie trīs Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadi. Plānots, ka dokumentu izstrāde ilgs līdz 2022. gada jūlijam, bet  pirmā redakcija jāsagatavo līdz šī gada novembrim.

Attīstības plānošanas dokumenti noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde tiks veikta Limbažu domes vadībā, piecās darba grupās:

 • Ekonomiskās attīstības darba grupa (tēmas – iedzīvotāji, nodarbinātība, uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms un rekreācija, zvejniecība, investīciju piesaiste, u.tml.).
 • Izglītības, kultūras un sporta darba grupa (tēmas – pirmsskolas, vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītība, pieaugušo mūžizglītība, sports, jaunatne, kultūra, u.tml.).
 • Sociālās aizsardzības un veselības darba grupa (tēmas – bērnu un ģimenes politika, sociālie pakalpojumi un palīdzība, vienlīdzīgas iespējas (personas ar invaliditāti, u.tml.), veselības aprūpes pieejamība, veselīgs dzīvesveids, sabiedriskā kārtība un drošība, u.tml.).
 • Vides un infrastruktūras darba grupa (tēmas – satiksmes infrastruktūra, satiksmes organizācija, sakari, siltumapgāde, gāzes apgāde, enerģētika un energoefektivitāte, zemes pārvaldība, lauksaimniecība, komunālsaimniecība, ūdenssaimniecība, dabas resursi, ainavas, atkritumu apsaimniekošana, polderi, mežu, ūdens un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana, vides aizsardzība, gaisa kvalitāte un troksnis, klimata pārmaiņas, energopolitika, īpaši apdraudētās teritorijas, u.tml.).
 • Pārvaldības un sadarbības darba grupa (tēmas – drošība, civilā aizsardzība, Nevalstiskās Organizācijas (NVO), mobilitāte, sabiedriskās attiecības, informāciju tehnoloģijas, sakari, u.tml.).

Aicinām iedzīvotājus, nozaru speciālistus pieteikties dalībai darba grupās, ja persona pārstāv kādu organizētu interešu grupu attiecīgajā jomā vai arī personai ir pieredze attiecīgo jomu projektu īstenošanā, vai arī persona ir diplomēts eksperts attiecīgajā jomā.

Aicinām līdz 21.07.2021 elektroniski iesniegt pieteikumus, nosūtot uz e-pastu: attistibas_nodala@limbazi.lv, norādot savu kontaktinformāciju un vēlamo darba grupu. Jūsu personas dati tiks izmantoti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un tikai dalības identificēšanai darba grupās.

Ja jums ir jautājumi vai priekšlikumi, aicinām sazināties ar Limbažu novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības nodaļas vadītāju Ģirtu Ieleju, tālr. 29228858, girts.ieleja@limbazi.lv

Iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties Attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanas izstrādē:

 • piedaloties sabiedriskajā apspriedē un publiskajā apspriešanā;
 • piedaloties iedzīvotāju aptaujā;
 • iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs;
 • rakstiski sniedzot viedokli;
 • sagatavojot atzinumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanas procesā.

Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums par apvienoto Limbažu novadu ir svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai.

Detalizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazi.lv, www.aloja.lv, www.salacgriva.lv.  

Aicinām ikvienu Limbažu novada iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju iesaistīties Limbažu novada Attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, jo tā ir lieliska iespēja izteikt savus priekšlikumus un paust tiešu viedokli savu interešu jomās!

Sagatavoja:
Limbažu novada pašvaldības
Centrālās administrācijas Attīstības nodaļa