Alojas administrācija

Domes pakalpojumi

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Limbažu novada Alojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

 

Darba laiks:

Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 18:00
Otrdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Trešdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Ceturtdiena:   8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00
Piektdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Tālrunis: 28633673, 66954803

E-pasts: ieva.allena@aloja.lv, aloja@pakalpojumucentrs.lv


 

VPVKAC

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi.

Iespējas saņemt VPVKAC pakalpojumus

VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. Patlaban VPVKAC darbojas 35 pašvaldībās, kopā 122 vietās: VPVKAC adrešu saraksts un kontaktinformācija

Šobrīd iedzīvotāji pakalpojumus spēj patstāvīgi saņemt elektroniski. Savukārt VPVKAC var patstāvīgi pieteikt vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus, kā arī atsevišķus pakalpojumus uz vietas VPVKAC pieteikt papīra formā. Arī turpmāk pakalpojumu pieteikšanai pamatā jānorit elektroniski, ar VPVKAC atbalstu pakalpojumu saņemšanā un, pielietojot tehnoloģisko atbalstu, ar iestādes speciālista palīdzību.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi ir šādi:

Būvvalde

Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju konservācijai. I daļa (ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai, restaurācijai. I daļa (ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai (I daļa). Ieceres dokumentācija

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, restaurācijai (ja nav kultūras piemineklis), pārbūvei, vienkāršotai atjaunošanai, ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija

Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas un II grupas ēkas (ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) nojaukšanai (I daļa). Ieceres dokumentācija

Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)

Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana

Izmaiņu veikšana būvprojektā ēkām

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta akceptēšana

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (I.daļa) – Ieceres dokumentācija

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana energoapgādes būvēm

Būvniecības ieceres publiska apspriešana

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana ēkām

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana elektronisko sakaru tīklu būvniecībai

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana atsevišķu inženierbūvju būvniecībai

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana hidrotehniskām un meliorācijas būvēm

Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi