Alojas Novads

PII “Auseklītis”

 •  

  Mirkļi no Meteņdienas svinībām Alojas “Auseklītī”

   

   

  Vilzēnos bērni kopā ar vecākiem uzstādījuši 26 putnu būrīšus

  Saulainā 4. aprīļa pēcpusdienā PII „Auseklītis” Vilzēnu filiāles bērni un darbinieki devās laukā, lai atrastu mājvietu un piestiprinātu pašu gatavotos putnu būrīšus saviem jaunajiem draugiem. Grupas „Pelēni” bērni būrīšus gatavoja kopā ar saviem vecākiem bērnudārzā. Bet grupas „Taurenīši” un „Kamenītes” bērni tos gatavoja mājās. Liels prieks un lepnums bija bērnu…

  Dziedošo bērnu koncerts-konkurss “Pīlēns 2019” Alojas PII “Auseklītis”

  Pavasarīgajā joku dienā, 1.aprīlī, Alojas PII “Auseklītis” 26 bērni – dziedātāji  pieskandināja Vilzēnu filiāles zāli ar skanīgām dziesmām.  Katrs dalībnieks dziedāja vienu dziesmiņu, kuru izvēlējas un iemācījās kopā ar dziedāšanas skolotāju L. Aumeisteri.  Uzstāties publikas priekšā nav nemaz tik viegli, tāpēc Pepija iedrošināja dziedātājus kāpt uz skatuves un nodziedāt savu…

  PII “Auseklītis” teritorijā uzstādīti 20 putnu būrīši

  Alojas pilsētas PII “Auseklītis” teritorijā šobrīd ir uzstādīti 20 jauni mājokļi putniņiem. Milzīgs PALDIES vecākiem, kuri parūpējās par to, lai putniņiem būtu, kur uzvīt savu ligzdiņu. Katrs putnu būrītis ir gatavots ar mīlestību. Gaidīsim jaunos iemītniekus! Metodiķe Zanda Bīviņa

  Vilzēnu tautas namā pirmsskolēni baudīja sauli un vasaru ziemā

  Lietainā un drēgnā 28. februāra pēcpusdienā PII „Auseklītis” bērni un viņu vecāki satikās Vilzēnu tautas namā, lai kopīgi nokļūtu pasakā, kur ir saule, mūzika, dejas, krāšņi tērpi, masku parādes no rīta līdz vēlam vakaram.  Pasākuma dalībnieki ļāvās sapnim ziemā par vasaru. Ikviens pasākuma dalībnieks tika aicināts doties tērpu parādē. Kā…

  PII “Auseklītis” ēnotāji iepazina pedagoga profesiju

  Alojas PII „Auseklītis” Ēnu dienā 2019 iepazīt pedagoga profesiju izvēlējās divas meitenes – Evelīna un Annija, kuras mācās Alojas Ausekļa vidusskolā. Evelīna ēnoja Vilzēnu struktūrvienības skolotājas, bet Annija skolotājas Alojā. Evelīnai tika dota iespēja vadīt rotaļnodarbības grupas „Kamenītes” bērniem, savukārt Annija darbojās ar grupas “Bitītes” bērniem. Abas meitenes varēja iepazīt…

  PII “Auseklītis” radoši atzīmēja Alojas pilsētas dzimšanas dienu

  Alojas dzimšanas dienas nedēļu PII “Auseklītis” pavadīja svētku noskaņās, cītīgi mācoties Alojas vēsturi, iepazīstot Alojas ievērojamākos apskates objektus, galvenās ēkas un rūpīgi veidojot dažādus darbiņus. Grupas “Mārītes” bērni par godu Alojas dzimšanas dienai pagatavoja svētku torti, rotāja to, priecājās un teica, ka to dāvinās mūsu mazajai un mīļajai pilsētai, kā…

 •  

  bernudarzs

  Adrese: Parka iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
  Kontakti: t./ fakss 64031258
  Vadītāja: Sarmīte Freimane, t.26393033, auseklitis@aloja.lv

 •  

  Nolikums

   

  Mērķi:
  1.veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:
  – uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;
  – uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
  2.sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.

  Uzdevumi:
  1. veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām.
  2.nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.
  3.attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas.
  4.nostiprināt un aizsargāt Bērna drošību un veselību, veicinot viņa fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību.
  5.attīstīt katra Bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko, veidojot viņā vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.
  6.veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.
  7.sagatavot Bērnu pamatizglītības uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves likumsakarības, rosināt bērna vēlmi darboties patstāvīgi.

  Rotaļnodarbības tiek organizētas saskaņā ar izglītības programmu (programmas kods Nr 01011111)     

  Nodarbības:

      * iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm;
      * iepazīstināšana ar dabu;
      * literatūra;
      * runas attīstīšana;
      * matemātisko priekšstatu veidošana ;
      * zīmēšana;
      * veidošana;
      * aplicēšana;
      * konstruēšana;
      * rokdarbi/mājturība;
      * sports;

      * mūzika;
      * individuālais un grupu darbs bērnu pamatprasmju attīstīšanai.  

      *  bērnu valodu pilnveido logopēde.

  Iestādes tradīcijas:

  • septembris – Zinību diena;
  • Tēvu diena;
  • Drošības dienas;

  Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo. 
  •    Latvijas dzimšanas diena;
  •    sporta dienas bērniem;
  •    Alojas  pilsētas dzimšanas diena;
  •    tematisko izstāžu rīkošana;
  •    viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra izrādes; 
  •    netradicionālie tematiskie pasākumi;
  •    Mātes dienas un Ģimenes dienas koncerti;
  •    atvērto durvju dienas vecākiem;
  •    izlaidums;
  •    ekskursijas.

  Iestādes darbiniekiem:

  • galvenais ir apziņa, ka mēs esam atbildīgi par bērniem, kuri mums ir uzticēti;
  • mēs ņemam vērā katra bērna individualitāti;
  • mēs orientējamies uz vienotas komandas sadarbības principu.