Aloja

Cenu aptauja “Būvniecības ieceres dokumentācijas energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Ābeles”

Publicēts 06.11.2019. SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu  “Būvniecības ieceres dokumentācijas energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Ābeles”, Puikulē, Alojas novadā, aktualizācija, izmaiņu izstrāde, autoruzraudzības veikšana”

Līguma izpildes termiņš – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un AS ALTUM atzinuma saņemšanas par dokumentācijas atbilstību 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumam „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 14.novembrim plkst.10:00, nosūtot ieskenētu uz e-pastu Andis.Matvejevs@anss.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu uz SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” juridisko adresi.

Cenu piedāvājumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas energoefektivitātes paaugstināšanaidaudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Ābeles”, Puikulē, Alojas novadā, aktualizācija, izmaiņu izstrāde, autoruzraudzības veikšana”iesniedzamie dokumenti:

  1. Piedāvājuma veidlapa;
  2. Finanšu piedāvājums